Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne


im. Walentego Zwierkowskiego

Publikacje

W ciągu dziesięciu lat swojej działalności Lelowskie Towarzystwo Historyczno-Kulturalne wydało wiele publikacji, będących pokłosiem sesji popularnonaukowych i badań nad historią ziemi lelowskiej oraz dokumentujących bieżące projekty i działania, służące popularyzacji walorów turystycznych i kulturowych Gminy Lelów.

 • Powiat lelowski 1392-1792 (Lelów 2005), pod red. Antoniego Białowąsa, Mariana Nowaka, Mirosława Skrzypczyka – publikacja zawiera rys historyczny miejscowości, które znalazły się w granicach dawnego powiatu lelowskiego: Blachownia, Częstochowa, Irządze, Janów, Kłobuck, Konopiska, Kroczyce, Kromołów, Krzepice, Lelów, Miedźno, Mrzygłód, Mstów, Myszków, Nagłowice, Nakło, Niegowa, Ogrodzieniec, Olsztyn, Panki, Pilica, Poraj, Przyrów, Słupia Jędrzejowska, Szczekociny, Włodowice, Wręczyca Wielka, Żarki.
 • Adam Chmielowski (św. Brat Albert) – publikacja opracowana przez Antoniego Białowąsa i Jerzego Sputę przybliża czytelnikowi postać Adama Chmielowskiego i jego związki z ziemią lelowską.
 • Ksiądz dziekan Józef Tarnowski (Lelów 2004) – publikacja przygotowana przez Antoniego Białowąsa przypomina postać zasłużonego dla Lelowa proboszcza parafii pod wezwaniem św. Marcina w latach 1939-1954, księdza dziekana Józefa Tarnowskiego.
 • Postacie z historii ziemi lelowskiej (Lelów 2005), pod red. Mariana Nowaka, Mirosława Skrzypczyka – publikacja zawiera opis postaci ważnych w historii ziemi lelowskiej: Daniela Sygoniusza, Cadyka Dawida z Lelowa, Walentego Zwierkowskiego, Adolfa Ludwika Schütza, Adama Chmielowskiego, Jerzego Anzelma Zwierkowskiego.
 • Żydzi lelowscy. Obecność i ślady (Kraków 2006), pod red. Michała Galasa, Mirosława Skrzypczyka – publikacja zawiera materiały z sesji popularnonaukowej „Obecność i ślady Żydów w Lelowie”. Ukazuje dzieje społeczności żydowskiej Lelowa na przestrzeni wieków, tradycje chasydzkie miejscowości, a także współczesne ślady wielokulturowości.
 • Bitwa pod Mełchowem 1863 rok. Historia, postacie, inscenizacja (Lelów 2010) –publikacja ma na celu upamiętnienie patriotycznego zrywu Polaków z 1863 roku, którzy stanęli w obronie Ojczyzny i przypomnienie młodemu pokoleniu, jak silna była wola odzyskania niepodległości oraz jakich wymagała poświęceń.
 • Kościół lelowski. Wczoraj, dziś, zawsze (Lelów 2011) – folder został przygotowany przez Zbigniewa Bryłę, Mariana Nowaka i Mirosława Skrzypczyka jako wkład Towarzystwa w proces  remontu kościoła. Publikacja, ukazująca historię kościoła lelowskiego, stanowi dowód, jak ważnym miejscem był i jest kościół w życiu lelowian.
 • Szlak rowerowy traktem dworków ziemiańskich ziemi lelowskiej (Lelów 2012) – folder, będący rodzajem przewodnika, przekazuje informacje na temat miejscowości, przez które przebiega szlak rowerowy, a także prezentuje znajdujące się na tej trasie dworki ziemiańskie. W końcowej części umieszone zostały ważne adresy oraz praktyczne informacje przydatne dla każdego turysty.
 • Powstanie styczniowe na ziemi lelowskiej (Lelów 2013) – folder został przygotowany z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego. Stanowi rozszerzoną wersję publikacji Bitwa pod Mełchowem 1863 rok. Historia, postacie, inscenizacja. Zawiera rys historyczny powstania styczniowego, opis działań powstańczego oddziału Zygmunta Chmieleńskiego podczas bitwy pod Mełchowem z 1863 roku, a także sylwetki najbardziej znaczących postaci, które uczestniczyły w tych wydarzeniach oraz formy upamiętnień powstania styczniowego w Lelowie.
 • Echa historii (2010) – publikacja powstała na zamówienie Lokalnej Grupy Działania Północna Jura i została opracowana przez Zbigniewa Bryłę, Mariana Nowaka i Mirosława Skrzypczyka. Zawiera dziewięć zeszytów poświęconych wybitnym postaciom związanym z poszczególnymi gminami wchodzącymi w skład LGD Północna Jura.
 • 800 lat Lelowa (Lelów 2012) – autorami książki są Antoni Białowąs i Marian Nowak. Publikacja prezentuje historię oraz życie kulturalne i religijne miejscowości. Opisuje przede wszystkim lata świetności Lelowa i zarazem śledzi przyczyny upadku miasta. Publikacja jest próbą opracowania porządkującego dzieje Lelowa.
 • Członkowie Towarzystwa uczestniczyli także w przygotowaniu innych opracowań i publikacji. Zbigniew Bryła, Andrzej Dragański, Marian Nowak i Mirosław Skrzypczyk opracowali katalog zabytków w Gminie Lelów. Mirosław Skrzypczyk jest autorem albumu Chasydzi lelowscy. Spotkania w drodze, wydanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie (2008, 2012). Mirosław Skrzypczyk jest ponadto współredaktorem folderu Święto Ciulimu-Czulentu, przygotowanego i wydanego z okazji dziesiątej edycji Święta Ciulimu-Czulentu, oraz folderu Lelów – miejsce spotkania kultur. Oba foldery zostały wydane przez Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie. Zbigniew Bryła i Mirosław Skrzypczyk uczestniczyli również w opracowaniu albumu Lelów – na skrzyżowaniu szlaków i kultur wydanego na zlecenie Gminy Lelów w 2015 roku.

Ostatnie publikacje

IMG_3270 (640x427).jpg

"Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej"

Publikacja „Krajobrazy kulturowe ziemi lelowskiej” ukazała się w 2017 roku – to pokłosie konferencji…

Czytaj dalej..

promocja-12-2.jpg

Lelów: miejsce - doświadczenie - pamięć

Wydana w 2016 roku książka "Lelów: miejsce, doświadczenie, pamięć" jest pokłosiem interdyscyplinarne…

Czytaj dalej..

okladka.jpg

Publikacja z okazji 10-lecia LTH-K

Liczący 66 stron folder 10 lat LTH-K. Z pamięcią i pasją. - to jedna z ostatnich publikacji Towarzys…

Czytaj dalej..